Text Size
petak, april 19, 2019

Ukratko o nama

Omladinski centar ¨Vermont" Brčko je nezavisno, nevladino i neprofitabilno udruženje građana koje svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja mladih na socijalnom, ekonomskom, humanitarnom, kulturnom, sportskom, tehnološkom kao i drugim poljima, zasnivajući se na demokratskim i vanstranačkim principima. Aktivno radimo sa omladinom od 11. Aprila 1993. godine.

U svom radu NVO ¨Vermont¨ je imao uspješnu saradnju sa lokalnim vlastima kao i svim međunarodnim organizacijama koje djeluju na području Brčko distrikta, BIH i šire.

Ciljevi našeg centra su:

- afirmacija mladih ljudi i njihovo angažovanje u društvu,

- zaštita i promocija prava djece i mladih,

- saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i organizacijama,

- ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti,

- uključivanje mladih u proces donošenja odluka, te

- konstruktivno osmišljavanje slobodnog vremena mladih.

Tokom dvadeset godina uspješnog rada naš centar pokazao je da može da se nosi sa svim izazovima i problemima koje nosi moderno vrijeme u kome živimo. Nastojaćemo da, ne samo da održimo kontinuitet našeg rada nego da ga i kroz mnoge druge aktivnosti poboljšamo i dovedemo naš rad do velikih visina.

Projekti u 2012.g.

Naša NVO je u toku 2012. godine svoj rad  profilirao u nekoliko oblasti:

 

 1.  POBOLJŠANJE SOCIJALNOG I EKONOMSKOG POLOŽAJA MLADIH KROZ EDUKACIJU I NJIHOVO ZAPOSLENJE
 2.  UMREŽAVANJE NVO I JAČANJE NJIHOVIH KAPACITETA
 3.  PREVENCIJA U OBLASTI ZDRAVSTVA I EKOLOGIJE
 4.  BORBA PROTIV KORUPCIJE
 5.  ORGANIZACIJA SPORTSKIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA

Omladinski centar “Vermont” od kraja decembra 2012. radi na implementaciji projekta „Uspostava Poslovnog Resursnog Centra mreže omladinskih nevladinih organizacija Brčko distrikta BIH”. Tokom dvije godine trajanja projekta radiće se na usklađivanju obrazovanja sa tržištem rada, čime će se pokušati riješiti pitanje nezaposlenosti mladih. Ovom projektu je prethodila implementacija projekta „Uspostava Resursnog Centra mreže omladinskih nevladinih organizacija Brčko distrikta BIH”, projekat koji je prvi put u Brčkom finansiran od strane Evropske unije i koji je početkom 2013. godine uspješno završen. Opšti cilj ovog projekta je bio uspostavljanje Resursnog centra za podršku i promociju civilnog društva, koji je doprineo adekvatnoj komunikaciji civilnog sektora, njihovog umrežavanja, sa jedne strane, te upoznavanju šire javnosti sa rezultatima i dostignućima ovog sektora, sa druge.

  Rezultati koji su ostvareni projektom:

 Uspostavljen Resursni centar - Gradski Omladinski centar

 • Predstavnici organizacija civilnog društva umreženeih članica su povećale svoje znanje o vještinama pisanja projekata, zagovaranja I lobiranja, prikupljanja sredstava, komunikacije i medijsko predstavljanja, umrežavanja, politike mladih u BiH, menadžmenta ljudskih potencijala, volonterskog menadžmenta, strateškog planiranja, računovodstva itd. (30 treninga mreža: 849 lica prošlo kroz obuku od čega je 342 muškog i 507 ženskog pola;
 • Unaprjeđena znanja predstavnika organizacija civilnog društva koje nisu članice mreže (50 treninga za predstavnike OCD: 1274 lica od kojih je 586 muških i 628 ženskih);
 • Potpisan Memorandum o saradnji između  mreže i Vlade Brčko distrikta BiH (Gradnačelnik Brčko distrikta BiH):
 • Obučeni  “treneri za trenere” - 12 mladih trenera iz redova mrežnih organizacije;
 • Podržan razvoj novooformljenih organizacije, te organizacija iz ruralnih predjela (Trka za život, Izviđači Brčko distikta, Romi na djelu, Američki fudbal “District Giants”;
 • Podignuta svijest o projektnim ciljevima, mogućostima koje nude projekti, uloga civilnog društvo u demokratskoj zajednici

 Iako je projekat završen, Resursni centar i dalje nastavlja sa radom.

 Kada govorimo o projektima koji su vezani za oblast prevencije zdravstvamoramo navesti nekoliko projekata koje smo kontinuirano tokom čitave godine sa članovima našeg centra izvodili

Tu su projekti:

 • ¨Sportom protiv droge¨
 • ¨Brčko na noge svi protiv droge“
 • ¨Tradicionalni basket turnir – Brčko na noge svi protiv droge”
 • ¨Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u Bosni i   

                      Hercegovini¨ 

 • INFO Centar “Vermont
 • Zdravstveni centar
 • Zdravlje mladih
 • Reforma mentalnog zdravlja na nivou Distrikta
 • Projekti vezani za izradu strategije prevencije zdravlja mladih
 • Prevencija maloljetničkog nasilja
 • Odrastimo zdravo i sigurno – zaštita djece na internetu
 • Sajam projektnih ideja mladih o zdravlju

                                                                                                                                 

                                                                                          


Kada je riječ o poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja mladih moramo napomenuti da smo tokom godina naše aktivnosti usmjerili prema projektima kao što su:

• ¨Opservatorij za promociju prava djeteta¨

• ¨Mladi na putu porodice¨

• Seminar o nenasilnoj komunikaciji

• Seminar "NVO i mediji"

• Projekat "Nadgledanje izbora"

• Projekat "Predizborni i postizborni monitoring medija"

• Projekat "Participacija mladih u lokalnoj vlasti"

• Promocija zapošljavanja mladih

• Akcija "Sam svoj majstor"

• Akcije obilježavanje važnih svjetskih datuma (npr. 11. Februar – Svjetski dan bolesnika; 08. Mart – Dan Žene; 23. Mart – Svjetski dan vode; 24. Mart – Svjetski dan borbe protiv tuberkoloze; 07. April – Svjetski dan zdravlja; 11. April – Svjetski dan Parkinsonove bolesti; 14. Jun – Svjetski dan darivanja krvi; 01. Septembar – Dan gluvih; 24. Septembar – Svjetski dan srca).                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Opšti cilj projekta "Borba protiv korupcije"  se odnosi na demokratsku stabilizaciju, pomirenje i daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini putem podsticanja građanskog obrazovanja o suzbijanju korupcije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Specifični cilj:

Podizati svijest građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o pitanjima korupcije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Izraditi preporuke za suzbijanje korupciju u zdravstvu i obrazovanju i uspostvaa adekvatnih mehanizama za smanjenje korupcije. Trenirani lideri u minimalno 24 mjesne zajdenice o borbi protiv korupcije. Trenirani predstavnici zdravstvene zaštite, edukacije o borbi protiv korupcije.

Ciljane grupe:

Brčko bolnica, Ekonomski fakultet u Brčkom, i sve mjesne zajednice na području Brčko distrikta BiH.

Procjena rezultata:

- Uspostava video nadzora za kontrolu polaganja ispita na Ekonskomskom fakultetu u Brckom

- Podizanje svijesti javnosti/medijska kampanja povećanje znanja građana o pitanjima korupcije.

- Minimalno 240 osoba u 24 mjesnie zajednice obučenih po pitanju borbe protiv korupcije u zdravstvu i obrazovanju.

- Uspostava Info linija za prijavu korupcije.

- Uspostava Javne elektronske knjige protokola u Bolnici Brcko.

- Minimalno 24 mjesne zajednice da odrede predstavnike i dalje "treniraju" ostale građane u svojim lokalnim zajednicama o borbi protiv korupcije.

- Najmanje 30 predstavnika zdravstvene zaštite i obrazovnog sektora obučeni za borbu protiv korupcije i zašto je korupcija loša za jedno društvo.

- Najmanje 2 seta preporuka koji bi razvili svijest o tome kako smanjiti prostor za korupciju u zdravstvu, obrazovanju.

Glavne aktivnosti:

• Uspostava projektnog odbora

• Predstavljanje projekta vlastima i javnosti.

• Analiza relevantnih procedura - (obrazovanje i zdravstvo)

• Organizovanje treninga za ostale OCD-a iz Brčko distrikta i građanima u 24 mjesne zajednice.

• Javna i medijska kampanja.

• Uspostava Info linija za prijavu korupcije

• Obrazovni seminari i radionice.

• Nabavka opreme.

• Uspostava video nadzora na fakultetu.

• Uspostava javne knjige protokola za bolnicu. 


Nakon potpisivanja ugovora 20.05.2011.godine između Omladinskog centra "VERMONT" i Evropske unije, projekat " Uspostava resursnog centra omladinskih nevladinih organizacija Brčko distrikta BiH" počeo je sa svojim aktivnostima.

Opšti cilj planiranog projekta je uspostavljanje resursnog centra za podršku i promociju civilnog društva, koji bi doprinjeo adekvatnijoj komunikaciju civilnog sektora, njihovog umrežavanja, sa jedne strane, te upoznavanje šire javnosti sa rezultatima i dostignućima ovog sektora, sa druge. Pored umrežavanja nevladinih organizacija za cilj imamo uspostaviti resursni centar u Gradskom omladinskom centru, gdje bi se na Info štandu mogli pronaći kontakti svih NVO, na jednoj strani, a na drugoj strani spisak potencijalnih donatora.

Pristup kancelariji bi imali i mladi koji su nezaposleni, kao i poslodavci, gdje bi na ovaj način pomagali na obje strane. Ideja je da kroz uspostavu centra takve vrste, pruža opsežnija potpora mladim nevladinim organizacijama koje nemaju potrebno iskustvo pisanja i provedbe projekata. Ideja je upravo proizašala iz potrebe tih organizacija, koje su nam nerijetko tražile pomoć, te bi na ovaj način obezbjedila kontinuirana edukacija. Ovaj projekt stvara priliku za omladinske organizacije da sudjeluju u demokratskim promjenama u Bosni i izvan nje. Njegova provedba će uspostaviti resursni centar za potporu i drugim mladima u stjecanju znanja potrebnih za rad.

Centar će voditi mreža nevladinih organizacijama koje djeluju u području poboljšanja položaja mladih. U njemu će sve organizacije biti u mogućnosti da dobiju stručnu pomoć i obrazovanje, te osposobe mlade i pomognu im da steknu vještine za tržište rada. Na taj način pomenute NVO će ojačati svoju ulogu u civilnom društvu i raspolagati kompetentnim zaposlenim. Naime, namjera resursnog centara je da organizuje obuke i edukativne radionice za udruge po svim relevantnim pitanjima koja se odnose na nevladin sektor.

Specifični ciljevi:

· Uspostava stalnog resursnog centra civilnom društvu, kao edukacijskog centra za NVO, u Brčkom i široj regiji.

· Poboljšanje vještina članova mreže, u prikupljanju sredstava, komunikaciji, zagovaranju i lobiranju, kao i projektnim vještinama pisanja.

· Podržavanje razvoja novoosnovanih organizacija, tj. organizacija koje su u razvoju

· Podizanje javne svijesti o ulozi organizacija civilnog društva u modernom društvu

· Uspostava dijaloga s tijelima javne vlasti

Direktna ciljana grupa, te krajnji korisnici projekta su 6 omladinskih organizacija i to: „Srpski Omladinski Savez", „Forum gradana o sigurnosti u zajednici", Omladinska organizacija „Svitac", „Asocijacija mladih Brcko distrikta", Omladinska organizacija „Izvor" i „Savez studenata Ekonomskog fakulteta", kao partnerske organizacije, te Omladinski Centar „Vermont" kao funkcionalni aplikant. Namjera je da se pored partnerskih, uključe i ostale nevladine organizacije koje djeluju na području distrikta, kako bi unaprijedili znanja i vještine koje su im neophodne za rad u civilnom sektoru.

Uspostavom centra za podršku i promociju organizacija civilnog društva, te realizacijom čak 80 edukacijskih radionica i treninga, namjera je stvoriti razvijetnije i samoodržive organizacije, koje će biti ravnopravan partner predstavnicima javne vlasti u donošenju odluka, te raditi u interesu građana.

Glavne aktivnosti koje će se sprovoditi tokom implementacije projekta su:

· Uspostava projektnog odbora

· Predstavljanje(prezentacija) projekta

· Uspostava Resursnog centra

· Medijska kampanja

· Edukativne radionice i treninzi

· Proizvodnja materijala za treninig

· Izrada web stranica o projektu

Očekivani rezultati:

Uspostava Resursnog Centra,

Umrežavanje organizacija,

Povećana saradnja između NVO sektora u Brčko distriktu

Veći broj mediskih aktivnosti,

Popunjavanje slobodnog vremena mladih na koristan način.


Od 2007. godine pokrenuli smo i niz aktivnosti koje se tiču tehnika zagovaranja i lobiranja. Tako da smo organizovali nekoliko seminara za mlade političare i predstavnike nevladinih organizacija Brčko distrikta sa temom ¨Mladi u Brčko distriktu ¨. Radili smo i projekte vezane za nadgledanje izbora gdje smo kao nezavisni članovi posmatrali ispravnosti izborne kampanje i samih izbora.
Manifestacije u 2010.g.

Omladinski centar ¨Vermont¨ je organizovao tokom 2010. godine i nekoliko kulturno zabavnih manifestacija i ovom prilikom pomenućemo neke od njih:

• Obilježavanje 8. marta - "Dan Brčko distrikta",

• Obilježavanje 17 godina "Vermont"-a, velika zabava urbanog karaktera,

• 15. smotra Srpskog folklora iz dijaspore,

• Obilježavanje 4. juna – "Međunarodni dan djece žrtava nasilja",

• Obilježavanje 14. juna – "Svjetski dan davaoca krvi",

• Obilježavanje 12. jula – "Međunarodni dan mladih",

• Obilježavanje 20. novembra - "Dan djeteta",

• Obilježavanje 1. decembra - "Dana borbe protiv SIDA-e¨,

Za obilježavanje svakog od navedenih datuma upriličena je manifestacija odgovarajućeg tipa (radionice, predavanje, sportske, kulturne i druge aktivnosti kao i press konferencije te omladinske emisije.

Redovne aktivnosti

Naša organizacija takođe radi i na edukaciji mladih vezano za primjenu  informatičke tehnologije. U tom cilju smo pokrenuli i kurs računara za članove naše organizacije. Aktivnosti na ovom polju smo planirali unaprijediti u toku sledeće godine. Cilj kursa je da se omogući osposobljavanje mladih za savremene uslove života i obezbijedi njihovo adekvatno obrazovanje.

U sklopu redovnih aktivnosti rade sekcije koje djeluju po iskazanim potrebama mladih i to:

• novinarska

• dramska

• muzička (obuka DJ-a, orkestar, škola gitare, ritmička i vokalna)

• škole stranih jezika (engleski i talijanski)

• kinološka

• fotografska

• izviđači

• informatička

• škola za talente (manekenstvo, gluma, pjevanje, imitiranje)

• sportske (fudbal, košarka, odbojka, tenis, samoodbrana)

• škola gitare

• škola baleta

• škola ljudskih prava.

Pored ovih naš centar redovno organizuje i dodatnu i dopunsku nastavu za članove našeg centra koji iskažu potrebu za dopunom znanja iz pojedinih školskih predmeta kao što su matematika, fizika, engleski i sl.

Kada je rad organizacije u pitanju želimo da napomenemo da smo brojne ideje i projekte realizovali u okolnim državama. Kao najuspješnije izdvojili bi saradnju sa:

1. Evropska policija – "Nasilje u klupama",

2. Saradnja sa Mađarskom – "Stop bijelom roblju",

3. Saradnja sa Italijanskom organizacijom Ai.Bi – "Dramsko pozorište",

4. Mercy Corps iz Kanade – "Prava djeteta",

5. UNFPA – „Zdravlje mladih",

6. Saradnja sa organizacijom CIDA, Kanada - "Likovni prikaz stvarnosti",

7. Svjetska banka – "Dječija olimpijada",

8. UNDP – "Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u Bosni i Hercegovini",

9. Velika saradnja sa posjetom Budimpešti – "Zaštita okoline",

10. Milano – "Škola manekena", "foto sekcije",

11. Olef Palme Fondation – "Ljetna škola",

12. USA / Main – "Razmjena studenata",

13. Kanada – "Treninzi vršnjačkih edukatora" (dva puta godišnje),

14. Austrija – "Razmjena studenata",

15. EUPM, Svjetska banka - "Sportom protiv droge".

Učešća u aktivnostima na nivou BiH

Neka od uspješnih učešća Omladinskog centra «Vermont» na nivou Bosne i Hercegovine su:

- Od strane O.C. „Vermont" osnovan prvi Info Centar

- Pokrenuli osmišljavanje osnivanja Medicinskog Centra te i realizovali;

- Osposobljavanje SOS telefona;

- Učešće na osmišljavanju strateškog dokumenta o organizovanju mladih na nivou Bosni i Hercegovini;

- Članovi komisijskog parlamenta mladih BIH;

- Članovi odbora za savjet mladih u Bosni i Hercegovini;

- Predstavnici NVO-a u projektima Vlade BIH (Prava djeteta, Zakon o porodici, HERA, Trgovina ljudima, Rad sa manjinama);

- Članovi O. C. "Vermonta" su bili inicijatori i koordinatori procesa izrade Omladinske politike i Zakona o mladima na nivou Brčko distrikta;

- Predstavnici NVO-a u koordinacionom tijelu za izradu Strategije borbe protiv maljoljetničke delikvencije;

- Izrada koraka neophodnih za izradu Strategije prevencije u zdravlju mladih;

- Članovi komisije za sportistu godine;

- Članovi koalicije "Traži više" koja ima za cilj podsticanje visokoškolskog obrazovanja nlaih;

- Članovi "Ekolicije" koja se bavi pitanjima očuvanja životne sredine; i sl

Ostale aktivnosti

Tokom godine 2 (dva) puta vršimo anketiranje u Distriktu u cilju utvrđivanja trenutnog položaja mladih. Na osnovu dobijenih podataka vršimo planiranje naših daljih aktivnosti. Anketiranje vrše volonteri O. C. "Vermonta".

Tokom 2010. godine budžet organizacije je bio 118.389,00 KM. Međutim, sredstva koja su prikazana u ovom završnom računu nisu obuhvatala sva sredstva raspoloživa za rad u pomenutoj godini. Naime, veoma često su donatori plaćali realizaciju aktivnosti, te vršili isplatu honorara i troškova druge vrste ali ta sredstva nisu prelazila preko našeg računa i nisu bila prikazana u našem završnom izvještaju. Prema procjeni naš ukupni budžet za 2010. godinu je iznosio preko 180.000,00 KM.

Omladinski centar "Vermont" je u svom dosadašnjem radu većinu aktivnosti realizovao na području Brčko distrikta BiH. Međutim, u toku osamnaest godina rada imali smo priliku da u pojedinim aktivnostima djelujemo i na području cjelokupne Bosne i Hercegovine.

Omladinski centar "Vermont" trenutno ima 7 stalno zaposlenih radnika koji su plaćeni nezavisno od projektnih aktivnosti i 5 povremeno zaposlenih lica. Okupljamo oko 200-300 mladih volontera Brčko distrikta. Od toga pet osoba se angažuje redovno tj. angažovani su puno radno vrijeme i njih 12 koji se angažuju nepuno radno vrijeme.

Od 2009. godine Omladinski centar "Vermont" je dobio priliku da se u njemu obavlja pripravnički staž za mlade u okviru struke i na taj način smo postali prva nevladina organizacija koja je dobila priliku ove vrste. Plaćanje ovako zaposlenog stručnog kadra je u domenu Zavoda za zapošljavenje Brčko distrikta BiH. Na osnovu sporazuma koji smo postigli sa Gradonačelnikom distrikta dobili smo dozvolu da u svakom krugu raspisivanja javnog poziva za prijem pripravnika od strane Zavoda za zapošljavanje, naš centar zaposli 6 (šest) mladih pripravnika struke koja nam je u datom momentu neophodna. Smatramo da će ova inovacija uveliko doprinijeti razvoju centra kroz neprekidno angažovanje mladih ljudi i lokalne zajednice kroz neprekidnu realizaciju novih ideja za promociju grada i poboljšanje položaja mladih u njemu. Istovremeno ova prilika će doprinijeti razvoju saradnje između vladinog i nevladinog sektora, te promociji nevladinog sektora na području distrikta.

Omladinski centar "Vermont" je po planu aktivnosti, krajem 2009. –početkom 2010. godine oformio Volonterski Info Centar (VIC) koji okuplja mlade volontere iz svih oblasti života. Osnovni zadatak VIC-a jeste organizacija brojnih manifestacija, radionica, predavanja, realizacija ispitivanja i drugih aktivnosti za koje su nephodni mladi volonteri. Istovremeno se ovim putem stvaraju uslovi za uspostavu jedinstvene baze podataka svih volontera prema njihovom interesovanju što uvelikom pomaže svim organizatorima aktivnosti da stupe u kontakt sa mladima koji im mogu pomoći da adekvatno realizuju svoje ideje.

Od 2009. godine Omladinski centar "Vermont" je počeo značajnije da se angažuje na projektima pomoći starim i ugroženim licima. Volonteri našeg centra redovno obilaze i pomažu starim i napuštenim licima, ali istovremeno pružamo pomoć i brojnim invalidnim udruženjima u obavljanju nekih jednostavnih poslova tipa pribavljanja dokumentacije, lijekova, pisanja molbi, dopisa, logistke i sl. Trenutno na našu veliku žalost nismo u mogućnosti da omogućimo razvoj ovih aktivnosti do onog nivoa do koga bismo željeli zbog manjka finansijskih sredstava što se nadamo da će se već u narednoj godini značajno promijeniti.

Od sredine 2008. godine Omladinski centar "Vermont" je zajedno sa ostalim NVO organizacijama na nivou distrikta osnovao "Forum građana o sigurnosti u zajednici" dobrovoljno, multietničko, samostalno, nepolitičko, nestranačko, neprofitno, društveno i edukativno udruženje, koje na teritoriji Brčko distrikta svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja građana u Brčko distriktu i BiH na polju bezbjednosti građana. Članovi „Foruma građana" su predstavnici organa vlasti u Brčko distriktu: Skupštine, Policije, Vlade, Tužilaštva, Sudstva, te predstavnici MZ-a, NVO-a, lokalnih privrednika i vjerskih zajednica.

Strateški cilj rada "Foruma građana" je unapređenje sigurnosti zajednice. Kroz članstvo sa pomenutom organizacijom angažovali smo se više na polju prevencije različitih oblika nasilja. S tim u vezi smo radili projekte u saradnji sa Policijom distrikta iz oblasti:

• Identifikacije pitanja od značaja za sigurnost zajednice.

• Definicije prioritetnih inicijativa za unapređivanje sigurnosti zajednice.

• Unapređenja sigurnosne kulture građana.

• Razvoja projekata prevencije nasilja u zajednici.

• Animacije vladinog i nevladinog sektora u stvaranju strategije borbe protiv svih oblika asocijalnog ponašanja.

• Razvoja svih oblika i formi komunikacija između policije i građana.

• Afirmacije aktivnosti policije u javnosti i to organizacija javnih tribina, okruglih stolova sa građanima, medijska i propagandna kampanju, promocija školskih policajaca, obilježavanje važnijih datuma, organizovanje edukativnih kurseva samoodbrane za sve kategorije stanovništva, organizacija aktivnosti namijenjenih borbi protiv upotrebe narkotičkih sredstava, kreiranje i distribucija upitnika gdje ćemo dobiti statističke podatke o mišljenju građana o njihovoj sigurnosti i potrebama u njihovim sredinama.

• Aktivnosti u borbi protiv narkomanije, pušenja i alkoholizma.

Kako bismo omogućili sigurno odrastanje i stvorili sigurniju zajednicu uopšte radili smo sledeće projekte sa policijom:

• "Promocija školskih policajaca" – projekat koji se odnosi na obuku učenika osnovnih škola o sigurnom saobraćaju,

• Turniri u malom fudbalu, košarci, tenisu i sl. gdje su učesnici bili lokalna Policija i mladi u cilju zbližavanja ove dvije grupe stanovništva,

• "Testiraj se!" – projekat koji se bazirao na podjeli testera na narkotička sredstva mladima i njihovim roditeljima,

• "Stop narkomaniji" – projekat koji se bazirao na nizu predavanja u osnovnim i srednjim školama, Mjesnim zajednicama, Nevladinim oranizacijama, sportskim, kulturnim i drugim kolektivima o štetnosti upotrebe narkotičkih sredstava,

• "Daj svoj doprinos sigurnijoj budućnosti" – podstivanje građana na veći angažman na polju stvaranja sigurnije budućnosti za sve građane koji se realizovao aktivnom medijskom kampanjom,

• Prevencija različitih oblika nasilja – obuka građana o prevenciji nasilja i informisanje o kontakt adresama za pomoć i sl.

Sa Centrom za mentalno zdravlje radimo projekte posvećene djeci sa posebnim potrebama. Cilj ovih projekata je da se posveti pažnja ovoj grupi stanovništa i omogući njihova socijalizacija. U okviru ovog projekta organizujemo druženja sa mališanima iz ovog Centra i 

radionice, putem kojih  nastojimo da podstičemo njihovu kreativnost.

Ciljne grupe našeg centra su prvenstveno mlade osobe, a zatim svi građani Brčko distrikta. Stoga naš centar ima veća i bolja djelovanja na Zdravstvo, Obrazovno, Socijalno, Ekonomsko, Humanitarno, Kulturno, Sportsko, Tehnološko, i druge oblasti. Kao što je već napomenuto od početka 2009. godine ciljana grupa našeg centra su i stare i iznemogle osobe kojima pokušavamo pomoći u onim oblastima u kojima za to imamo mogućnosti.

Kada je humanitarni rad u pitanju u 2010. godini smo realizovali par humanitarnih akcija od kojih bi smo izdvojili Rally Cross „Trka za Vesnu" kao i veliki humanitarni koncert u Bijeljini.

Kao partneri u našim projektima učestvovali su i učestvuju veliki broj Nevladinih organizacija širom BiH a i šire. Neki od partnera su: OC ″Čuvari Osmjeha″ - Banja Luka, ″Dom Mladih″ - Velika Kladuša, ″Demokratski Centar″ - Bihać, ″Zdravo da ste″ - Banja Luka, ″Mladi most″ - Mostar, ″Putokazi″ - Žepče, ″Mladi″ - Trnovo, ″Luna″ - Rudo, ″Omladinska Informativna Agencija″ (OIA) - Sarajevo, ″Orion/Eos″ - Brus(SiCG), ″Građanska čitaonica Pirgos″ - Pirot (SiCG), ″Omladinski centar Fortis″ - Lopare, ″Centar Omladinskih Inicijativa″ (COI) - Ugljevik, Panonija - Novi Sad (SiCG), i mnogi drugi centri iz Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Italije. Takođe u projektima smo sarađivali sa lokalnim privrednicima, Vladinim Odjeljenjima, Fudbalskim Savezom Brčko distrikta, Košarkaškim Klubom Brčko distrikta, Điu-Đicu klubom "Šogun" - Brčko distrikt, i mnogim drugim.

Kako naš centar ne djeluje samo na teritoriji Brčko distrikta BIH istakli bismo dobru saradnju sa Vladinim institucijama u Bijeljini, Tuzli, Orašju, Šamcu, Loparama, Ugljeviku i Doboju gdje radimo na jačanju omladinske mreže u regiji i edukaciji mladih.

Ovom prilikom istakli bi saradnju sa brojnim donatorima koji su doprinjeli realizacijaji ovih projekata: Vlada Brčko distrikta, Koordinaciono tijelo za suzbijanje bolesti zavisnosti Vlade Brčko distrikta, Policija Brčko distrikta, Sekretarijat za sport i omladinu Vlade Republike Srpske, Mercy Corps, UNFPA, IRC, Ambasada Kanade, Američka Ambasada, Asocijacija Ai.Bi., Asocijacija XY, OHR, EUPM, Olef Palme Fondation, UMCOR, UNICEF, UNDP, IPHI, Partnership in healt, Fondacija Albert Anštajn, te brojni lokalni privrednici.


P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________